Aquesta botiga utilitza cookies i altres tecnologies perquè puguem millorar la seva experiència en els nostres llocs. Continuant, accepta vostè les nostres polítiques

Avís Legal

Aquest avís és de visualització obligada i regula les condicions d'ús que han de ser observades i respectades pels usuaris d'aquesta pàgina web. És important llegir-lo atentament, ja que el fet d'accedir-hi i utilitzar-ne els materials que s'hi contenen implica que l'usuari ha llegit i accepta, sense reserves, les condicions que segueixen.

1.- Informació general

En compliment de la Llei de serveis de la societat de la informació i comerç electrònic, i altra legislació complementària, s'informa que el titular del lloc web és Cuadros Eléctricos Barcelona, S.L. – en endavant CEB CUADROS –, amb domicili social al carrer Natació 26, 08191 Rubí (Barcelona), amb CIF B63745145, inscrita al Registre Mercantil de Barcelona, tom 37272, foli 172, fulla B-305428, inscripció 2.

2.- Condicions d’ús de la pàgina web

L'accés a la nostra pàgina web per part de l'usuari és gratuït i està condicionat a la lectura prèvia i acceptació íntegra, expressa i sense reserves d'aquestes CONDICIONS GENERALS D'ÚS, vigents en el moment de l'accés, que demanem que llegiu detingudament. Si l'usuari no està d'acord amb aquestes condicions d'ús, s'haurà d'abstenir d'utilitzar aquest portal i d'operar-hi.

CEB CUADROS , en el marc de la seva activitat, posa diferents continguts a disposició dels usuaris, per tal que en puguin fer un ús racional i atendre les seves necessitats d'informació amb finalitat comercial o similar, sense poder-ne fer, no obstant, una explotació comercial i sense que això comporti cap relació professional, mercantil o laboral amb l'usuari, excepte en els casos previstos.

L'accés a la nostra pàgina web és gratuït i no necessita subscripció o registre previ. No obstant això, per a utilitzar determinats serveis, en especial per a la compra dels nostres productes, es pot demanar la subscripció prèvia i l'emplenament de formularis. Aquests casos seran identificats degudament, i s'indicarà en cada moment els procediments que cal seguir per a dur a terme el registre corresponent.

L'usuari ha d'accedir a la nostra pàgina web d'acord amb la bona fe, les normes d'ordre públic i aquestes condicions generals d'ús. L'accés al nostre lloc web es fa sota la responsabilitat pròpia i exclusiva de l'usuari, que respondrà en tot cas dels danys i perjudicis que causi a tercers o a nosaltres mateixos.

L'usuari té expressament prohibida la utilització i obtenció dels serveis i continguts oferts en aquesta pàgina web per procediments diferents dels estipulats en aquestes condicions d'ús i, si és el cas, en les condicions particulars que regulin l'adquisició de determinats productes.

Aquesta pàgina web conté enllaços o hiperenllaços que condueixen a altres pàgines web gestionades per tercers aliens a la nostra organització. Així, doncs, CEB CUADROS no pot garantir el contingut o les informacions que es recullin en les pàgines web esmentades ni la seva veracitat o actualització i, en conseqüència, CEB CUADROS queda eximida de qualsevol responsabilitat per danys i perjudicis de tota mena que es puguin derivar de la utilització de pàgines web alienes a la nostra pàgina web.

En qualsevol moment podrem modificar la presentació i configuració del nostre web i els serveis i continguts prestats, tot això unilateralment i sense avís previ.

3.- Drets de propietat intel·lectual

CEB CUADROS és titular o llicenciatària, si escau, dels drets de propietat intel·lectual i industrial de la totalitat dels continguts d'aquesta pàgina web (incloent-hi, a títol merament enunciatiu i no limitatiu, tots els elements que configuren l'aparença visual, la imatge gràfica, marques, logotips, noms comercials i textos). Sigui com sigui, CEB CUADROS disposa del corresponent consentiment per a l'ús dels diferents continguts que integren aquest lloc web.

CEB CUADROS autoritza expressament la reproducció per a ús privat dels continguts d'aquesta pàgina web, que no sigui amb finalitat comercial o lucrativa.

Llevat de l'autorització per a ús privat esmentada en el paràgraf anterior, o que es permeti explícitament una altra cosa, l'accés al lloc web no implica la concessió de cap mena de permís, transmissió, llicència o cessió total ni parcial dels seus continguts.

CEB CUADROS no assumirà cap responsabilitat que es pugui derivar de qualsevol alteració o manipulació d'aquesta pàgina web per part de tercers.

Finalment, i dins del marc de difusió dels continguts oferts des del lloc web, queda expressament autoritzat l'establiment per part de tercers d'enllaços a la pàgina web de CEB CUADROS , sempre que aquests enllaços no tinguin una finalitat comercial o lucrativa. En tot cas, els enllaços establerts per tercers hauran de permetre saber a l'usuari que accedeix a la pàgina web de CEB CUADROS i hauran de fer visible necessàriament en el seu navegador l'URL corresponent a aquesta pàgina web.

L'establiment d'enllaços per part de tercers no implica l'existència de cap mena d'associació entre CEB CUADROS i els seus titulars.

4.- Limitació de la responsabilitat

Posant a disposició de l'usuari aquesta pàgina web, li volem oferir tot un seguit de serveis i continguts de qualitat. No obstant, malgrat que CEB CUADROS ha adoptat les mesures de seguretat pertinents, no pot garantir l'absència absoluta de virus o elements lesius i, en conseqüència, queda exonerada de qualsevol responsabilitat en aquest aspecte.

CEB CUADROS no assumeix cap responsabilitat derivada, o que es pugui derivar, de la utilització que els usuaris facin de les informacions i continguts d'aquesta pàgina web.

Malgrat la presa de totes les precaucions necessàries per a proporcionar informacions actuals i exactes en el lloc web, CEB CUADROS no pot garantir l'actualització de tota la informació facilitada ni la manca d'errors o omissions.

Les opinions aparegudes en les publicacions o articles accessibles des del lloc web pertanyen als seus respectius autors. Així mateix, CEB CUADROS no assumeix cap responsabilitat per la informació i els continguts de tota mena accessibles des del lloc web que hagin estat facilitats per tercers i, en especial, pels danys i perjudicis de qualsevol mena vinculats al que s'ha dit anteriorment.

L'usuari assumeix tota la responsabilitat derivada de l'ús de la nostra pàgina web i és l'únic responsable de tot efecte directe o indirecte que es derivi sobre la pàgina web, i l'usuari s'obliga a mantenir indemne a CEB CUADROS per qualssevol reclamacions derivades, directament o indirectament, dels fets, sense perjudici de les relacions contractuals entre les parts que es derivin de la compravenda de qualsevol del nostres productes o serveis.

CEB CUADROS garanteix el compliment de les obligacions derivades de la Llei de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, com a prestadora de serveis d'aquesta societat.

Tot el que fa referència a la nostra pàgina web es regeix exclusivament per les lleis de l'Estat espanyol. En cas que es produeixi qualsevol mena de discrepància o diferència entre les parts amb relació a la interpretació i el contingut d'aquesta pàgina web, totes les parts se sotmeten, amb renúncia expressa a qualsevol altre fur, als jutjats i tribunals de Barcelona.

CEB CUADROS es reserva el dret de suspendre temporalment l'accés a la seva pàgina web per causes relacionades amb la millora, el manteniment o la revisió dels continguts o de la programació, i també per qualsevol altre motiu.

Aquestes condicions generals d'ús han estat establertes amb data 14/03/2017. En qualsevol moment les podem modificar, per això recomanem que l’usuari comprovi la data d’emissió cada vegada que es connecta al nostre web.

5.- Política de privacitat

Consulteu la política de privacitat.

6.- Condicions generals de contractació

Consulteu les condicions generals de contractació.


Si us plau esperi